Foreldrepenger, Engangsstønad - Zasiłek rodzicielski, Becikowe


Chciałbyś otrzymać zasiłek rodzicielski (foreldrepenger) lub zasiłek jednorazowy (engangsstønad) w związku z urodzeniem dziecka?
Chętnie przygotujemy i złożymy dla Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty tak abyś w spokoju mógł spędzić ten wyjątkowy czas.


Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wykaz dokumentów do zasiłku rodzicielskiego (tacierzyńskiego / macierzyńskiego i okresu wspólnego) jeżeli oboje rodzice mają do niego prawo:

1. Pozwolenie na prace i pobyt w Norwegii matki i ojca dziecka.
2. Zestawienie roczne dochodów wystawiane przez pracodawcę za ostatni rok podatkowy (jeżeli było więcej pracodawców w danym roku podatkowym to potrzebne jest zestawienie od każdego z nich lub ostatni odcinek z wypłaty jeżeli wykazuje również łączna kwotę zarobków u danego pracodawcy w danym roku).
3. Zaświadczenie od pracodawcy / pracodawców potwierdzające dochody ojca i matki (dokument o nazwie inntektsopplysninger) lub dokumenty potwierdzające osiąganie dochodu zastępczego np. potwierdzające korzystanie z zasiłku dagpenger, czy tez innych.
4. Akt urodzenia dziecka / zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu wydane po 26 tygodniu ciąży lub dokumenty potwierdzające adopcję.

Wykaz dokumentów przy zasiłku tacierzyńskim, gdy tylko ojciec nabył prawo do zasiłku rodzicielskiego:

1. Pozwolenie ojca dziecka na pracę i pobyt w Norwegii.
2. Zestawienie roczne dochodów ojca dziecka wystawiane przez pracodawcę za ostatni rok podatkowy (jeżeli było więcej pracodawców w danym roku podatkowym to potrzebne jest zestawienie od każdego z nich lub ostatni odcinek z wypłaty jeżeli wykazuje również łączna kwotę zarobków u danego pracodawcy w danym roku).
3. Zaświadczenie od pracodawcy / pracodawców potwierdzające dochody ojca dziecka (dokument o nazwie inntektsopplysninger) lub dokumenty potwierdzające osiąganie dochodu zastępczego np. potwierdzające korzystanie z zasiłku dagpenger, czy tez innych.
4. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że matka dziecka wróciła do pracy i w jakim wymiarze procentowym czasu lub zaświadczenie potwierdzające podjęcie dziennej edukacji w szkole akredytowanej przez Ministerstwo, czy też przedstawienie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem przez matkę.
5. Akt urodzenia dziecka lub dokumenty potwierdzające adopcję.
6. Kopia paszportu lub dowodu osobistego matki dziecka.
7. Zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka nie pobiera zasiłku macierzyńskiego.

Wykaz dokumentów przy zasiłku macierzyńskim, gdy tylko matka nabyła prawo do zasiłku rodzicielskiego:

1. Pozwolenie matki dziecka na pracę i pobyt w Norwegii.
2. Zestawienie roczne dochodów matki dziecka wystawiane przez pracodawcę za ostatni rok podatkowy (jeżeli było więcej pracodawców w danym roku podatkowym to potrzebne jest zestawienie od każdego z nich lub ostatni odcinek z wypłaty jeżeli wykazuje również łączna kwotę zarobków u danego pracodawcy w danym roku).
3. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające dochody matki dziecka (dokument o nazwie inntektsopplysninger) lub dokumenty potwierdzające osiąganie dochodu zastępczego np. potwierdzające korzystanie z zasiłku dagpenger, czy tez innych.
4. Akt urodzenia dziecka / zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu wydane po 26 tygodniu ciąży lub dokumenty potwierdzające adopcję.
5. Kopia paszportu lub dowodu osobistego ojca dziecka.

Jeżeli tylko matka nabyła prawo do zasiłku rodzicielskiego to przysługuje jej prawo do całego zasiłku, czyli zasiłku macierzyńskiego (mødrekvote), okresu wspólnego (fellesperiode) oraz zasiłku tacierzyńskiego (fedrekvote) ponieważ okres ten na wniosek matki zostanie jej w tej sytuacji przekazany.

Wykaz dokumentów przy zasiłku jednorazowym (engangsstønad):

1. Pozwolenie matki dziecka na pracę i pobyt w Norwegii.
2. Dokument potwierdzający, że matka jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
3. Akt urodzenia dziecka, zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu lub dokumenty potwierdzające adopcję.

Zasiłek jednorazowy (engangsstønad) przysługuje w sytuacji, gdy nie nabyło się prawa do zasiłku rodzicielskiego. Zasiłek ten przysługuje głownie matce (w wyjątkowych sytuacjach samotnemu ojcu).


Ważne:

Należy dostarczyć tylko ksera / scany dokumentów.

Akty, zaświadczenia powinny być przetłumaczone na język angielski lub norweski.


*Pobierz wykaz potrzebnych dokumentów w PDF*